DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Skolesvømning i Gribskov skal måske ændres.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget Børn og Familie holder deres næste møde d. 24 april 2018 og skal bl.a på mødet tage stilling til Skolesvømmeundervisning som et af punkterne på dagens udvalgsmøde.

Det daværende Børneudvalg behandlede derfor sagen om skolesvømmeundervisningen flere gange i 2017, senest på mødet d. 6. november. Her fik børneudvalget fremlagt 5 scenarier for skolesvømmeundervisning, sammen med høringssvar fra MED-systemet og skolebestyrelser og en faglig vurdering af det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning. Disse dokumenter er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Scenariernes indhold og besparelsespotentiale fremgår som følger:

Scenarie 1 – 5 så således ud ved mødet sidst i 2017:

Scenarie  Indhold  Besparelsespotentiale ift. nuværende scenarie*
1 (nuværende) Gribskovs nuværende skolesvømmeundervisning med 40 ugers undervisning af 30 min. pr. klasse  0
2 (Helsingør) Helsingørs model. Undervisningen samles på 2 koncentrerede uger pr. klasse  687.000
3 (1 time, 1 klasse) Nuværende scenarie, men med 20 ugers undervisning med 1 times undervisning pr. klasse  365.000
4 (45 min., 1 klasse) Som scenarie 3, men med 45 minutters undervisning pr. gang  345.000
5 (1 time, 2 klasser) Som scenarie 3, men med 2 klasser i vandet på en gang  465.000

*Besparelsen er beregnet ud fra scenariernes omkostninger til transport, fratrukket et skøn over udgiften til at tilknytte en lærer til klasserne i den tid, der er frigivet ved mindre transport.

Administrationen indstillede, bl.a. på baggrund af høringssvarene, at Børneudvalget besluttede enten scenarie 3 eller 4. Børneudvalget sendte imidlertid sagen tilbage til administrationen med henblik på at indgå i en yderligere dialog med skolerne og fagfolk på området.

Hvilket scenarie peger skolerne og fagfolk samlet set på ?

Sagen blev drøftet på skoleledermøde d. 8. marts 2018, hvor repræsentanter for hhv. administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme og svømmehalspersonalet deltog.

De respektive scenarier blev drøftet, og der var generel enighed om, at det nuværende scenarie – scenarie 1 – er at foretrække (40 ugers undervisning, 30 min. pr. klasse). Der blev lagt stor vægt på, at det er dette scenarie, som svømmelærerne peger på, hvilket også fremgår af deres høringssvar.

De finder bl.a., at scenarie 1 giver den største langtidseffekt af undervisningen samt mulighed for at bruge tid på vandtilvænning, som er vigtigt for mange børn.

Nogle skoleledere gav udtryk for, at de, forud for behandlingen af sagen i november, havde udarbejdet høringssvar ud fra en antagelse om, at de skulle pege på et scenarie, hvormed der blev opnået besparelser, og at de derfor ikke havde peget på nuværende scenarie.

På mødet var der enighed om, at skal der peges på et alternativt til scenarie 1 og spares på transporten, så er scenarie 4 at foretrække. Dog blev det understreget, at dette scenarie ikke vil skabe større kvalitet i undervisningen, sammenlignet med nuværende scenarie.

Administrationen anbefaler udvalget Børn og Familie enten at vælge at fastholde nuværende scenarie for skolesvømmeundervisning, eller vedtage scenarie 4.

Punkt 41 ser således ud i følge dagsorden for Udvalget Børn og Familie:

41. Skolesvømmeundervisning

Sagsnummer: 17.02.00-A00-2-18

Åben overskrift

Skolesvømmeundervisning

Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Sagen omhandler, hvorvidt det gældende scenarie for skolesvømmeundervisning skal fastholdes eller omlægges.

Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

  1. At beslutte at fastholde den nuværende skolesvømmeundervisning (Scenarie 1), eller
  2. At beslutte at vedtage scenarie 4

Sagsfremstilling 

Baggrund

Det daværende Børneudvalg blev i Budgetaftalen for 2017-2020 opfordret til, sammen med Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget, at se på muligheden for at opnå en bedre kvalitet i svømmeundervisningen og reducere udgiften til befordring, for eksempel gennem en koncentration af svømmeundervisningstimerne. Opfordringen skulle ses i lyset af, at Helsingør Kommune havde omlagt deres svømmeundervisning markant. Samtidig var der et merforbrug på bevillingen til skolekørsel, som muligvis kunne nedbringes ved en ændret tilrettelæggelse af skolesvømmeundervisningen.

Det daværende Børneudvalg behandlede derfor sagen om skolesvømmeundervisningen flere gange i 2017, senest på mødet d. 6. november. Her fik børneudvalget fremlagt 5 scenarier for skolesvømmeundervisning, sammen med høringssvar fra MED-systemet og skolebestyrelser og en faglig vurdering af det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning. Disse dokumenter er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Scenariernes indhold og besparelsespotentiale fremgår som følger:

Scenarie  Indhold  Besparelsespotentiale ift. nuværende scenarie*
1 (nuværende) Gribskovs nuværende skolesvømmeundervisning med 40 ugers undervisning af 30 min. pr. klasse  0
2 (Helsingør) Helsingørs model. Undervisningen samles på 2 koncentrerede uger pr. klasse  687.000
3 (1 time, 1 klasse) Nuværende scenarie, men med 20 ugers undervisning med 1 times undervisning pr. klasse  365.000
4 (45 min., 1 klasse) Som scenarie 3, men med 45 minutters undervisning pr. gang  345.000
5 (1 time, 2 klasser) Som scenarie 3, men med 2 klasser i vandet på en gang  465.000

*Besparelsen er beregnet ud fra scenariernes omkostninger til transport, fratrukket et skøn over udgiften til at tilknytte en lærer til klasserne i den tid, der er frigivet ved mindre transport.

Administrationen indstillede, bl.a. på baggrund af høringssvarene, at Børneudvalget besluttede enten scenarie 3 eller 4. Børneudvalget sendte imidlertid sagen tilbage til administrationen med henblik på at indgå i en yderligere dialog med skolerne og fagfolk på området.

 

Sagens forhold

Hvilket scenarie peger skolerne og fagfolk samlet set på?

Sagen blev drøftet på skoleledermøde d. 8. marts 2018, hvor repræsentanter for hhv. administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme og svømmehalspersonalet deltog.

De respektive scenarier blev drøftet, og der var generel enighed om, at det nuværende scenarie – scenarie 1 – er at foretrække (40 ugers undervisning, 30 min. pr. klasse). Der blev lagt stor vægt på, at det er dette scenarie, som svømmelærerne peger på, hvilket også fremgår af deres høringssvar.

De finder bl.a., at scenarie 1 giver den største langtidseffekt af undervisningen samt mulighed for at bruge tid på vandtilvænning, som er vigtigt for mange børn.

Nogle skoleledere gav udtryk for, at de, forud for behandlingen af sagen i november, havde udarbejdet høringssvar ud fra en antagelse om, at de skulle pege på et scenarie, hvormed der blev opnået besparelser, og at de derfor ikke havde peget på nuværende scenarie.

På mødet var der enighed om, at skal der peges på et alternativt til scenarie 1 og spares på transporten, så er scenarie 4 at foretrække. Dog blev det understreget, at dette scenarie ikke vil skabe større kvalitet i undervisningen, sammenlignet med nuværende scenarie.

Samlet set giver scenarie 4 mindre vandtid (25% mindre end nuværende scenarie) til børnene. På den baggrund blev der på mødet udtrykt bekymring for, hvorvidt eleverne ville opnå de mål, som der er sat for svømmeundervisningen internt i Gribskov Kommune, samt i de vejledende nationale færdigheds- og vidensmål indenfor vandaktiviterer/Idræt.

Imidlertid kan scenarie 4 frigive svømmehallen til andre aktiviterer, som svømmehalspersonalet f.eks. kan tilbyde til andre klassetrin på skolerne. Skolerne vil i så tilfælde selv skulle afholde udgifter til transport.

Det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning

Som nævnt i afsnittet “baggrund” blev politikerne i forbindelse med behandling af sagen d. 6. november 2017 forelagt et notat omkring det bedst egnede klassetrin for skolesvømmeundervisning, udarbejdet af administrationen i Center for Kultur, Fritid og Turisme samt svømmehallens undervisere. Jf. notatet anbefaler forskningen bl.a. at flytte svømmeundervisningen fra 3.-4. klassetrin til 1.-2.-klasse med temadage og uger i vand gennem hele skoleforløbet, med henblik på opfølgning og vedligeholdelse. Svømmehallens undervisere vurderede imidlertid bl.a., at undervisningen skal forenkles og simplificeres, at det er begrænset hvor længe 2. klasses elever kan holde koncentrationen og være i 25 meter bassinet, hvor alle 4. klasseselever i dag modtager undervisning. Underviserne vurderer, at det vil kræve flere ressourcer, såvel ift. svømmehallens personale, som skal undervise, som af skolerne, som vil skulle afsætte ressourcer til ledsagelse af børnene. Samtidig vil 2. klasses elever i mindre grad kunne nå de opsatte mål for svømmeundervisning, med mindre der bliver fulgt op med flere forløb gennem skoletiden.

Således blev der ikke i sagsfremstillingen til mødet d. 6. november lagt op til at ændre klassetrin for svømmeundervisningen, og på mødet d. 8. marts var der fortsat enighed om, at svømmeundervisningen burde fastholdes på 4. klassetrin.

Eventuel forsøgsordning

På skoleledermødet d. 8. marts blev det også drøftet, at man f.eks. kan lave en forsøgsordning, hvor Nordstjerneskolen – som ikke har udgifter til transport – fastholder nuværende scenarie, mens de øvrige skoler har scenarie 4 svømmeundervisning. Herefter kan man vurdere, om scenarie 4 giver et lavere udbytte af svømmeundervisningen,

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at der er fordele og ulemper ved valg af begge scenarier.

Såfremt nuværende scenarie fastholdes, opnås der ingen besparelse på transporten. Samtidig er der meget transporttid og omklædningstid forbundet med 30 min. effektiv undervisningstid pr. gang. Imidlertid vurderer skoleledere og svømmehalspersonalet, at scenarie 1, nuværende scenarie, giver den største langtidseffekt af undervisningen samt mulighed for at bruge tid på vandtilvænning, som er vigtigt for mange børn. Et valg af scenarie 4 giver samlet set eleverne mindre vandtid, men giver mere effektiv undervisningstid pr. gang. Samtidig vil dette scenarie frigive svømmehallen til andre aktiviterer.

Administrationen anbefaler udvalget Børn og Familie enten at vælge at fastholde nuværende scenarie for skolesvømmeundervisning, eller vedtage scenarie 4.

LovgrundlagLBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

BEK nr.185 af 05/03/2018 (Fælles Mål)

ØkonomiUdgifterne til svømmeundervisningen finansieres af ramme 380 Kultur- og Idrætsudvalget, delramme 38050 – Idræt.

Udgifter til transport finansieres af ramme 314-Kollektiv trafik og kørsel, delramme 31410 – Busdrift.

Derudover kan der i forbindelse med skolesvømmeundervisning være udgifter til ledsagelse af børnene til og fra svømmehallen. Skolerne har forskellig praksis i forhold til dette, men afholder selv udgiften, såfremt børnene ledsages til svømmeundervisningen.

Fastholdelse af nuværende scenarie giver ingen besparelser på rammen, mens scenarie 4 er anslået til at give en besparelse på 345.000 kr, årligt.  Såfremt der skal opnås en besparelse ift. skoleåret 18/19 skal der tages en beslutning på indeværende møde, da beslutningen af hensyn til skolernes og svømmehallens planlægning ikke vil kunne effektueres før 19/20, hvis den træffes på et senere tidspunkt.

Høringsperiode og høringsparterDe 5 scenarier for skolesvømmeundervisning var forud for behandlingen af sagen i november 2017 i høring hos skolebestyrelser og LU på de enkelte skoler, LU for bl.a. svømmehal samt FU Børn/Unge og Kultur/Fritid/Turisme. Det daværende Kultur- og Idrætsudvalg gav endvidere deres bemærkninger til sagen. De samlede høringssvar fremgår som bilag.

Bilag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *