DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Skiltepolitik i Helsinge gågadeområde er igen på dagsorden

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Det politiske udvalg “Udvikling, By og Land” skal torsdag d. 26 april 2018 se på “skiltepolitik” i gågadeområdet i Helsinge.

I forbindelse med overvejelser om at udarbejde en ny skiltepolitik, er administrationen blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at udarbejde en skiltepolitik, der er juridisk bindende. Et retskrav forudsætter, at bestemmelsen fremgår af en lokalplans paragraffer.

Administrationen vurderer, at der er behov for en tydeligere kommunikation af formålet med bestemmelserne i den gældende lokalplan og at lokalplanens paragraffer håndhæves stringent.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
at administrationen håndhæver lokalplan 68.99 om facader, skilte og byudstyr i Helsinge gågadeområde stringent
at administrationen vejleder om udformning af nye facadeskilte, som er i overensstemmelse med paragrafferne i lokalplanen, og som kommunen positivt ønsker opsat.

 

Punktet på dagsorden d. 26 april 2018 kl. 14.00 er følgende:

88. Skiltepolitik i Helsinge gågadeområde
Sagsnummer: 01.00.00-G00-1322-18

Resume
Plan og Miljøudvalget har den 09-01-2017 besluttet, at der skal udarbejdes en ny skiltepolitik, der understøtter byrådets ønske om udformning af facadeskilte ved butikker i Helsinge gågadeområde. I forbindelse med overvejelser om at udarbejde en ny skiltepolitik, er administrationen blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at udarbejde en skiltepolitik, der er juridisk bindende. Et retskrav forudsætter, at bestemmelsen fremgår af en lokalplans paragraffer.

Administrationen vurderer, at der er behov for en tydeligere kommunikation af formålet med bestemmelserne i den gældende lokalplan og at lokalplanens paragraffer håndhæves stringent.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:
at administrationen håndhæver lokalplan 68.99 om facader, skilte og byudstyr i Helsinge gågadeområde stringent
at administrationen vejleder om udformning af nye facadeskilte, som er i overensstemmelse med paragrafferne i lokalplanen, og som kommunen positivt ønsker opsat.

Sagsfremstilling
Administrationen oplever at der er delte meninger om, hvor restriktivt butiksskiltningen i Helsinge gågadeområde skal reguleres. Nogle butiksindehavere mener, at markedsføring af den enkelte butik er afgørende for omsætningen og ønsker at opsætte f.eks. markante pladeskilte. Andre mener, at det er vigtigere at butikkerne i Helsinge opleves som en helhed, og ønsker at butiksskilte i gågadeområdet tilpasser sig de enkelte bygninger og det samlede bymiljø.

Det tidligere Plan- og Miljøudvalge vurderede, at administrationen af den oprindelige skiltepolitik havde været for restriktiv. Udvalget besluttede 09-01-2017, at der skulle udarbejdes en ny skiltepolitik, der også indeholdt gode eksempler på pladeskilte, som følger den linie der ønskes for facadeskilte i gågadeområdet.

Efter Plan og Miljøudvalgets behandling den 09-01-2017, har administrationen været i dialog med Skilte- og Facadeudvalget, vedrørende mulighederne med en ny og tydelig skiltepolitik. Udvalget mener, at pladeskilte er skæmmende for bymiljøet og er bekymret for, at den positive udvikling med forskønnelse af bymidten stopper, hvis kommunen tillader pladeskilte i byen. De ønsker at lokalplanen bliver ændret, så vejledningerne om nærmere udformning af skilte bliver indskrevet som paragraffer og bestemmelser, der kan håndhæves retsligt.

Lokalplan

Helsinge gågadeområde er omfattet af lokalplan nr. 68.99 Facader, skilte og byudstyr. Lokalplanen er vedtaget i 1999. Formålet med lokalplanen er at begrænse skiltningen, fremme bymiljøet og sikre et fælles administrationsgrundlag. Lokalplanens bestemmelser er suppleret med en del vejledende eksempler.

Lokalplanens bestemmelser om facadeskilte i bymidten rummer mulighed for fortolkning. Flere bestemmelser anfører f.eks.: “Som hovedregel, primært, fortrinsvis og i særlige tilfælde kan” i følgende linier:

§ 5.1 Som hovedregel må der kun opsættes skilte på bygningens facade mod fodgængerarealer.
§ 5.3 Facadeskilte skal primært anbringes i stueetagen.
§ 5.4 Skilte må ikke have karakter af facadebeklædning og skal fortrinsvis bestå af påmalede bogstaver eller opsatte enkelt bogstaver.
§ 8.1 Kun i særlige tilfælde kan byrådet tillade, at der opsættes skilte på facader, der ikke er hovedfacaden.

Lokalplanen er således skrevet med en rummelighed, der giver mulighed for opsætning af forskellige typer facadeskilte.

Særligt om pladeskilte

I forhold til skiltning på facader anfører lokalplanen et forbud mod facadebeklædning og giver vejledning om skilte af fortrinsvis enkeltstående bogstaver, uden at der klart er formuleret et egentlig forbud imod pladeskilte. Lokalplanens regler om facadeskilte er formuleret, så reglerne kan rumme en eventuel ny udvikling på skilteområdet, men uden præcise krav til facadeskilte ud over, at de ikke må have karakter af facadebeklædning.

Gågaderegulativ

Som et fortolkningsbilag til lokalplanen vedtog Byrådet i 2006 Helsinge Gågaderegulativ, som i detaljer beskriver de ønskede skiltetyper og placeringer. I følge retspraksis er et regulativ, som præciserer en lokalplan alene vejledende, men ikke retslig bindende for borgerne.

Fortolkning af lokalplanen

Ved vedtagelse af lokalplanen i 1999 har Byrådet nedsat et Skilte og Facadeudvalg, som vurderer afvigelser fra lokalplanen. Udvalget består af repræsentanter fra Erhvervsforeningen, Gågadeforeningen og Center for Trafik og Miljø. Udvalget har fortolket lokalplanen stramt, og har praktiseret håndhævelse af gågaderegulativet og lokalplanens vejledninger om skilte af enkeltstående bogstaver, imens flere butiksejere ønsker at opsætte pladeskilte.

Syn af området

I Helsinge gågadeområde ses forskellige typer af butiksskilte. Flere butiksejere har opsat facadeskilte af enkeltstående bogstaver, der fremhæver den enkelte bygning og følger lokalplanens vejledning. Andre butiksejere har opsat pladeskilte på facader og faste baldakiner, som følger lokalplanens formulerede bestemmelser om facadeskilte, men ikke følger de vejledende eksempler i lokalplanen eller i gågaderegulativet.

Krav om klarhed og præcision

Det følger af fast praksis i klagenævn og af retspraksis, at en bestemmelse i en lokalplan – for at kunne håndhæves som en bindende bestemmelse – skal være så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt den er overholdt eller ej.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at vejledning før opsætning af facadeskilte, kan medvirke til at nye typer facadeskilte følger lokalplanens overordnede formål, om fortsat at forbedre bymiljøet i Helsinge, .

Administrationen vurderer, at formidlingen og administrationen af lokalplan 68.99 bør ske så tydeligt og stringent som muligt. Det bør bl.a. præciseres,

– at skilte, der er i overensstemmelse med lokalplanens paragraffer, kan opsættes umiddelbart.

– at skilte, hvor der er tvivl eller som ikke er overensstemmelse med lokalplanens paragraffer, skal vurderes konkret og kan forudsætte dispensation fra lokalplanen.

Det bør desuden formidles, at skilte, der har været hængt op før vedtagelsen af lokalplanen, ikke kan kræves fjernet.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr. 50 af 19-01-2018

Lokalplan nr. 68.99, Facader, skilte og byudstyr, Godkendt af byrådet i 1999

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *