DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Høring: Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Rådhusvej og Vestergade i Helsinge – Møllebakken.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Rådhusvej og Vestergade i Helsinge – Møllebakken.

Byrådet i Gribskov Kommune har truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge det offentlige vejareal, der er beliggende mellem Rådhusvej, Rundinsvej, Vestergade og Frederiksborgvej som offentlig vej. Arealet, der er vist med rødt og gult på vedlagte luftfoto, udgør en del af det offentlige vejareal, der er udskilt som litra (7000)”v”. Beslutningen, der er truffet med hjemmel i vejlovens[1] § 15 og 124, stk. 1, indebærer, at arealet nedlægges som offentlig vej, men at den del af arealet, der er vist med gult opretholdes som privat fællesvej.

Begrundelse for den foreløbige beslutning

Byrådet i Gribskov Kommune vedtog den 18. december 2017 lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge. Lokalplanen har baggrund i kommunens ønske om at udbygge den eksisterende bystruktur i Helsinge og giver mulighed for at fortætte området omkring Møllebakken gennem opførelse af både private og almene boliger.

Lokalplanen forudsætter, at vej- og parkeringsforholdene i området ændres, idet der i lokalplanen er udlagt byggefelter på en del af det nuværende parkeringsareal, som udgør størstedelen af det areal, der ifølge den foreløbige beslutning nedlægges som offentlig vej. Langs lokalplanområdets østlige afgrænsning mod matr. nr. 12am, 12ad, 12b, 12ah og 12 k opretholdes en del af det nuværende offentlige vejareal som privat fællesvej for at sikre områdets vejadgang.

Gribskov Kommune har på baggrund af en nærmere analyse af parkeringsforholdene i Helsinge bymidte vurderet, at der er en overkapacitet af parkering i bymidten, og at parkeringsbehovet i området vil være dækket med øvrige eksisterende parkeringspladser og de parkeringspladser, der etableres i forbindelse med realiseringen af lokalplanen, herunder parkeringspladser langs den adgangsvej, der opretholdes som privat fællesvej.

Planlagte beslutninger

Gribskov Kommune planlægger herefter at beslutte, at den del af det offentlige vejareal, der er udskilt som litra (7000)”v”, og som er vist med rødt og gult på vedlagte luftfoto, nedlægges som offentligt vejareal. Den del, der er vist med rødt, udgår som færdselsareal, mens den del, der er vist med gult, opretholdes som privat fællesvej.

Den del af arealet, der ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, kan Gribskov Kommune frit råde over. Det fremgår af vejlovens § 127, stk. 1. Arealet vil efter den endelige beslutning blive overdraget til et alment boligselskab og en privat grundejer med henblik på realisering af lokalplanen for området.

Gribskov Kommune vil efter nedlæggelsen som offentlig vej være ejer af den del af arealet, der opretholdes som privat fællesvej. Ejendommene matr. nr. 12am, 12ad, 12b, 12ah, 12k, 12u og 12e vil sammen med de ejendomme, der senere udstykkes fra det nedlagte vejareal få vejret til vejen.

Evt. krav om opretholdelse af vejen

Da en del af vejarealet ikke påtænkes opretholdt som privat (fælles)vej, skal der efter vejlovens § 124, stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, jf. § 124, stk. 2, fordi den er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Hvis du mener, at vejen skal opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, kan du fremsætte et sådant krav inden den 09.11.2018.

 

Vejlovens § 124, stk. 2 og 7

I forbindelse med beslutningen skal kommunen oplyse om indholdet af vejlovens § 124, stk. 2 og 7.

Bestemmelserne i § 124, stk. 2 og 7 skal sikre, at en vej ikke nedlægges fuldstændigt, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er vigtig for en ejendom. Vejen kan derfor i de tilfælde kræves opretholdt helt eller delvis som vej (men ikke nødvendigvis som offentlig vej). Afviser kommunen et krav om at opretholde vejen helt eller delvist, kan man kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet for taksationsmyndighederne inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Bemærkninger

Såfremt du har bemærkninger til ovenstående, herunder mener at vejen i medfør af vejlovens § 124, stk. 2, skal opretholdes som privat vej eller privat fællesvej, bedes du sende dem til:

 

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3

3200 Helsinge                                 eller                     tms@gribskov.dk

 

senest den 09.11.2018

 

Hvis du mener, at vejen skal opretholdes, beder vi dig begrunde kravet med henblik på vores stillingtagen til, om kravet skal imødekommes.

Bemærkninger og indsigelser mv. forventes forelagt byrådet. Byrådet vil på den baggrund træffe den endelige afgørelse i sagen.

 

Lovgivning omtalt som “vejloven”: Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *