DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: De borgerlige partier peger på Bent Hansen og er med i konstitueringen

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har valgt at gå med i konstitueringen og pege på Bent Hansen fra Venstre som Borgmester.

 Vi vælger at indgå i konstitueringen efter mange dages samtaler og forhandlinger. Vi kan se, at vi, ved at gå med i konstitueringen, kan trække kommunen i den rigtige retning og arbejde for den politik, som et stort flertal af befolkningen har peget på ved valget. Nemlig en ny og bedre retning for Gribskov Kommune. Hele Byrådet er med i konstitueringen, som i første omgang handler om en fordeling af poster. Nu begynder det politiske arbejde, hvor Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil arbejde hårdt og målrettet efter at indfri de ting, vi gik til valg på.

Trine Egetved ( C) udtaler: ” Vi har arbejdet hårdt for, borgernes stemmer har fået mest mulige betydning i denne konstituering. Vi gik efter borgmesterposten, men som med alt andet i livet handler det om kompromis. Med dette kompromis får de borgerlige stemmer mest mulig indflydelse på den politik og den retning Gribskov skal bevæge sig i. Vi får tildelt viceborgmesterposten og der bliver givet en række formands-og næstformandsposter til os, DF og NB. Vores vurdering er, at vi bruger vores historisk flotte valgresultat bedst muligt ved at søge så meget indflydelse som muligt”

Brian Lyck Jørgensen (DF) udtaler: ”Vi havde helst set, at Venstre havde holdt den oprindelige aftale, men med den virkelighed, som vi har set siden valgnatten, så har vi kæmpet for at få så meget borgerlig indflydelse, som muligt. I en så bred konstituering som vi ser her, er der jo ingen krav om, at alle skal være enige om alt, så i Dansk Folkeparti og de øvrige blå partier, vil vi fortsat arbejde massivt for vores mærkesager og for at trække kommunen i en anden retning, end det vi har set de sidste 4 år”

Helle Lund, som er nyvalgt medlem for Nye Borgerlige udtaler ”I Nye Borgerlige er vi gået til valg på, at Gribskov Kommune skulle driftes i en bedre retning med nye kræfter i spidsen. Og med det flertal borgerne har stemt på, så står vi med et stærkt mandat. Derfor vil vi også bruge vores stemmer konstruktivt og gøre, hvad vi kan, for at trække kommunen i en bedre retning med styr på driften og borgerne i centrum”.

Der ligger et stort og hårdt arbejde foran os, men vi er klar til at tage fat og træffe de rigtige beslutninger for Gribskov Kommune sammen med befolkningen. Inden valget havde vi udarbejdet et politisk grundlag, som kommunen skulle drives på baggrund af. Det kommer vi i Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fortsat til at kæmpe for at indfri. Grundlaget er vedhæftet herunder.

Vi takker for den store tillid og de mange stemmer ved valget og ser frem til de kommende 4 års arbejde. Vi vil fortsætte med lytte til og arbejde for alle jer, der bor og lever jeres liv her i Gribskov.

Trine Egetved, C

Brian Lyck Jørgensen, DF

Helle Lund, NB

Gribskov Byrådsal (arkivfoto: Mediehuset Kattegat)

Vores forlag til en fælles ny retning for Gribskov (som desværre ikke kom med i konstitueringsaftalen, men som vi fortsat vil arbejde for):

For at gøre Gribskov til en bedre kommune for både borgere og ansatte er vi enige om at prioritere følgende områder (ikke prioriteret rækkefølge):

Økonomi

Gribskov Kommunes økonomi skal genoprettes og drives sundt og realistisk. Partierne er enige om, at der ikke budgetteres med underskud, og at der arbejdes med en minimumslikviditet på 110 millioner kroner.

Vi er ligeledes enige om, at der skal foretages et grundigt kasseeftersyn, så vi sikrer, at der er budgetlagt realistisk. Derfor skal handlingsplaner, prisestimater mv. ses efter.

Når kasseeftersynet foreligger, tager partierne stilling til om budgettet skal genåbnes.

Tillidsreform

Vi skal have fokus på trivsel og arbejdsmiljø blandt vores medarbejdere.

Tillid, tryghed, anerkendelse og medinddragelse skal fremmes og danne grundlag for ledelsesformen på alle niveauer. Der skal være mere tillid og mindre kontrol. Tillid til, at de ansatte med deres faglighed har indflydelse på arbejdsdagen og arbejdsopgaver. Vi skal i væsentligt højere grad inddrage de ansatte, og bruge deres ideer til udvikling.

Der skal samarbejdes på tværs i organisationen, så der skabes sammenhæng i løsning af opgaverne, og der skal én gang for alle gøres op med kassetækning.

Det skal sikres, at kommunens ansatte uden frygt kan ytre sig om alvorlige forhold, f.eks. lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet og grove tilfælde af omsorgssvigt.

Derudover skal der være tillid og tryghed om, at man kan ytre sig frit om faglige forhold til nærmeste leder uden frygt for repressalier.

Borgernes retssikkerhed

Omgørelsesprocenten på ankesager er for høj og skal nedbringes. Konstitueringspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en klar og tydelig plan for, hvordan vi sikrer borgernes retssikkerhed i kommunen.

Dette sker i første omgang ved at etablere en borgerrådgiverfunktion, samt en whistleblower-ordning.

Der skal opsættes klare mål for tidsperspektiver i sagsbehandlingen, så man som borger ved, hvornår man kan forvente et svar. Og vi skal måle på, hvor ofte og hvor meget de fastsatte mål overskrides.

Borgerne skal som udgangspunkt have 1 kontaktperson i kommunen. Uanset om det gælder en byggesag eller en familie/socialsag. Der skal være let og tilgængelig adgang til kommunen, og der skal udvikles væsentligt bedre digitale selvbetjeningsløsninger end vi ser i dag.

Lokalsamfund og nærdemokrati

Vi er enige om, at nærdemokratiet skal styrkes. Derfor ønsker vi, at alle lokalråd har mulighed for at få et byrådsmedlem som fast kontaktperson. Byrådsmedlemmet kan deltage i lokalrådsmøder på 1-2 møder årligt, og dermed have fingeren på pulsen vedr. udviklingen i de enkelte lokalsamfund. Byrådsmedlemmet er forpligtet til at sende orientering og referat til sine kollegaer i Byrådet.

Vi ønsker, at der udarbejdes helhedsplaner for lokalområderne, med input fra borgere og erhvervslivet. Fra disse helhedsplaner udgår lokalplaner. Herved opnår borgere og erhvervsliv gennemsigtighed og sikkerhed om lokalsamfundets retning. Lokalplaner skal overholdes.

Herved kan en udvikler kan byde ind på udviklingen, og gøre det med opbakning i det lokalområde, hvor der skal bygges.

Alle væsentlige byggesager skal ud til borgermøder før byrådet behandler byggesager, og borgernes udtrykte ønsker skal i videst muligt efterkommes, når der er overvejende enighed i lokalsamfundet.

Lokalplaner skal overholdes.

Bosætnings – og erhvervsstrategi

Konstitueringspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en gennemregnet bosætningsstrategi, så vi som kommune sikrer en afbalanceret befolkningsudvikling. Det betyder også, at vi er enige om, at vi skal finde plads til flere parcelhusgrunde -både i de større, men bestemt også i de mindre lokalsamfund, så vi kan tiltrække familier med børn til kommunens mindre skoler og børnehaver.

Partierne er enige om, at der skal være boliger til alle. Unge, børnefamilier og ældre. Derfor skal vi udover boliger til børnefamilier også sikre ungdomsboliger, seniorboliger og ikke mindst plejehjem – også i de mindre lokalsamfund efterhånden som behovet opstår. Partierne er desuden enige om, at vi gerne bygger friplejehjem. Vi er også opmærksomme på, at der skal sikres boliger til borgere med handicap og andre sårbare grupper.

Der skal udvikles i erhvervsstrategi. Erhvervsklimaet skal forbedres og vi skal blive bedre til at tiltrække små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi skal lade os inspirere af andre kommuner og deres succeser. Og så skal vi sikre lette selvbetjeningsløsninger for erhvervslivet.

Fiskeriet og fiskernes ve og vel er alfa og omega for Gilleleje’ nutid og fremtid. Derfor er konstitueringspartierne enige om, at der skal optages tæt dialog med Christiansborg omkring konsekvenserne for fiskerne i forbindelse med den nye Havvindmøllepark.

Børn, skole og familie

Der er i flertalsgruppen enighed om, at folkeskolen trænger til en periode med ro. Vi er enige om, at skolerne i de små byer så vidt muligt opretholdes, og såfremt børnetallet stiger meget, så vil vi kunne se på om flere skoler skal have udskolingsklasser.

Det er vigtigt for flertallet, at skolerne får faglig frihed til at arbejde på den måde som giver bedst mening på den enkelte skole. Vi vil således respektere skoleledelsernes ledelsesrum og faglige vurderinger.

Flertalspartierne er enige om, at der skal tilføres flere midler til folkeskolens almenområde, lige så snart vi får mulighed for det. Det er simpelthen en nødvendighed, for at vi kan få økonomien til at balancere på specialområdet. Flere børn skal kunne rummes i den almene skole, men det kræver, at der er ressourcer og midler til blandt andet at genindføre mellemformer.

Vi er desuden enige om, at der ikke skal omorganiseres i større omfang på hverken special – eller almenområdet.

Vi ønsker, at skoleledelser og dagtilbudsledelser altid har mulighed for at give input i sagsfremstillinger, som har med de pågældende områder at gøre, så vi sikrer, at vi har de lokale ledelsers input inden der træffes beslutninger.

Vi skal have fokus på rettidig indsats, mere opfølgning og tættere kontakt til familierne. Derudover skal der altid være tæt inddragelse af familierne. De er dem der kender deres børn bedst.

Kommunikation med forældre og familier skal foregå værdigt og respektfuldt.

Partierne er i øvrigt enige om, at der skal se på muligheden for at renovere Græsted Skole.

Ældrepleje

Der skal skabes ro på ældreområdet. Det er vigtigt, at vores ældre på både plejehjem og i eget hjem tilbydes den rette pleje og omsorg – også set i forhold til at der kommer flere ældre i Gribskov Kommune.

Vi skal fokusere på den enkeltes ressourcer, og se på muligheder for at blive en del af fællesskabet ved at satse på vedligeholdende træning og sundhedsfremmende initiativer. Vi skal have et øget fokus på ældre, som lever et liv i ensomhed.

Aftaleparterne er enige om, at serviceniveauet skal forbedres. De ældre skal have rengøring oftere end hver 3. uge, og skal også have mulighed for bad mere end en gang om ugen. Midlerne skal findes ved at sikre ordentlige arbejdsforhold for de fastansatte, så de har lyst til at blive hos os, så vi ikke behøver at bruge så mange midler på vikarer.

Det er aftalt, at vi vil forsøge at implementere velfærdsteknologi, hvor det giver mening i plejen af de ældre.

Vi ønsker desuden, at der bygges friplejehjem, samt at der fortsat er tæt og godt samarbejde med private leverandører, samt at vi sikrer, at de ældre har et frit valg.

En klippekortsordning giver først mening, når det grundlæggende serviceniveau er på plads.

Infrastruktur

Aftalepartierne er enige om, at der skal arbejdes med bedre infrastruktur, herunder at påvirke Christiansborg, så vi kan få motorvej helt til Helsinge.

Vi er enige om, at der skal sættes penge af til flere cykelstier, trafiksikre veje. Skoleveje skal prioriteres først. Der skal findes en løsning for trængslen for enden af forlængelsen i rundkørslen. Og disse ting skal igangsættes, så snart der kan findes anlægsmidler til det.

Derudover skal der udarbejdes en masteplan, og der skal indgås dialog med forsyningsselskaber omkring forbedring af den digitale infrastruktur.

Vi er enige om, at arbejde for bedre bus- og togforbindelser i kommunen.

Idræt og kultur

Vi er enige om at fortsætte det tætte samarbejde med idrætsrådet og kulturrådet. De to områder, skal fremadrettet ligge i samme politiske udvalg.

Vi ønsker at fastholde og udbygge idrætspasordningen og kulturpasordningen, så alle børn og unge uanset forældrenes økonomiske baggrund kan deltage i sunde og udviklende fællesskaber i deres fritid.

Partierne er enige om, at det er vigtigt at der i Gribskov Kommune skal være tidssvarende og velfungerende idrætsfaciliteter.

Kystsikring, Klima, Natur og Miljø

Gribskov Kommune skal være en grøn turisme- og bosætningskommune. Vi skal udvikle og brande os på turisme i naturen, hyggelige autentiske bymiljøer og gode overnatningsmuligheder. Der skal udarbejdes en opdateres samlet plan for cykelstier og cykelruter til gavn for såvel turister som alle os, der bor her året rundt.

Vi er enige om, at bevare Gribskov unikke natur og derfor ønsker vi ikke indhegning af vores skove. Vi ønsker at udbygning af kommunen sker med respekt for naturen, udsigtskiler, kulturhistoriske landskaber.

Vi er desuden enige om, at byggeri altid skal tilpasses omgivelserne.

Konstitueringspartierne er enige om, at der for Gribskov Kommune skal udarbejdes en ambitiøs klimahandlingsplan.

Flertalspartierne er enige om, at det er vigtigt at sikre vores kyster. Vi afventer miljøvurderingsrapporten, men har en fælles bekymring omkring havmiljøet i forbindelse med den sandsugning, der er planlagt.

Partierne er desuden enige om, at der skal arbejdes med kystnære stenrev til at holde på sandet.

(udgivet d. 1 dec. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *