DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Kommunen kan være uden hjælpemiddelcentral d. 1 april 2022

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådskandidat Lars Bregnbak, Det Konservative Folkeparti i Gribskov:

Kommunen kan være uden hjælpemiddelcentral d. 1 april 2022.

Det netop vedtagende budget, falder med et brag, endnu en gang.

Rettidig omhu og ansvar, er ikke lige det der falder mig i øjnene når jeg læser sagsfremstillingen i social sundhed og ældre udvalget. 

Administrationen advarer om følgerne og beder om beføjelser til selv at træffe afgørelser, da de er under tidspres.

De 6 millioner til indkøb af hjælpemidler er ikke finansieret og det samme gælder ansættelse af personale, indretning af bygning, ja faktisk er en bygning slet ikke udpeget endnu og dertil kommer udarbejdelse af datasystemer, oplæring af personale, konsulentbistand m.m. 

Mit gæt er, at der står en udgift for døren på omkring 10 millioner kroner som ikke er med i det netop vedtagne budget. 

Kommunens hjemtagelse af ældreplejen har resulteret i voldsomme mere udgifter, jeg kan frygte, at det samme vil ske i denne sag.

Dette viser endnu engang, at budgettet er urealistisk og at fagudvalget ikke har taget ansvar i tide.

Lars Bregnbak

Byrådskandidat

Det Konservative Folkeparti i Gribskov

Lars Bregnbak (C) (Pressefoto)

Herunder kan du læse hele sagsfremstillingen:

Beslutning om drift af hjælpemiddeldepot fra 202283.33.00-A00-1-21

Resume
Den private leverandør Zealand Care har siden 2016 drevet kommunens hjælpemiddeldepot. Zealand Care har nu opsagt kontrakten med Gribskov Kommune, hvorfor der er behov for at se på nye løsninger.

Sagen var på udvalgets møde i juni i år, hvor udvalget bad administrationen arbejde videre med tre muligheder for at etablere depotdriften. Administrationen kan nu konstatere, at den eneste reelle mulighed er, at Gribskov Kommune hjemtager depotdriften i eget regi.

Udvalget får derfor denne sag for at give administrationen mandat til at igangsætte dette arbejde.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:
at beslutte, at hjemtage driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. april 2022at give administrationen mandat til at beslutte driftsform af hjælpemiddeldepotetat godkende inddragelse af specialkonsulentbistand til rådgivning om driftsformenat give administrationen mandat til at beslutte eventuel ansættelse af en leder og en assistent til hjælpemiddeldepotet pr. 1. januar 2022

Sagsfremstilling
Baggrund
Gribskov Kommune indgik i 2016 kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Kontrakten har en løbetid på 6 år med mulighed for forlængelse med op til 3 år. I marts måned 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med Gribskov Kommune med virkning fra den 1. april 2022. Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepot.

Zealand Care betjener ni kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød (Zealand Care kommunerne) med depotdrift fra lokaler beliggende i Greve Main 3.

På udvalgets møde i juni anmodede administrationen udvalget om at give administrationen mandat til at arbejde videre med tre mulige modeller for at sikre hjælpemiddeldepotdrift i Gribskov Kommune.

Udvalget besluttede, at der ikke skulle arbejdes videre med muligheden for at indgå i et § 60 selskab med de øvrige Zealand Care kommuner om drift af hjælpemiddeldepot med udgangspunkt i Zealand Cares lokaler i Greve. Administrationen skulle til gengæld arbejde videre med muligheden for at hjemtage driften hjælpemiddeldepotet til kommunen selv, og med muligheden for at etablere hjælpemiddeldepotdrift i samarbejde med Halsnæs kommune. Udvalget besluttede yderligere, at administrationen skulle afsøge muligheden for andre samarbejdspartnere.

I Halsnæs Kommune er der nu truffet beslutning om, at kommunen skal indgå i samarbejdet med de øvrige ”Zealand Care Kommuner” om at drive hjælpemiddeldepot i § 60 selskabsform. Muligheden for at etablere hjælpemiddeldepot i samarbejde med Halsnæs kommune er dermed ikke længere til stede.

Andre muligheder
Gribskov Kommunes nabokommuner driver deres hjælpemiddeldepoter på flere forskellige måder. Det er enten i eget regi med kommunen selv som driftherre eller alene med Nordsjællands Brandvæsen som driftsherre alene eller i samarbejde med andre kommuner i § 60 selskabsform med eller uden Nordsjællands brandvæsen som driftsherre. I tabellen nedenfor er der vist en oversigt over driftsformen i nabokommunernes hjælpemiddeldepoter:

Med undtagelse af § 60 selskabet i kredsen af “Zealand Care”, synes der ikke at være åbne muligheder for at træde ind i andre samarbejder.

Administrationen oplyste i sagen fra juni måned, at der på Sjælland ikke aktuelt er alternative private leverandører til Zealand Care, som byder ind på opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Dette er stadigt tilfældet, men administrationen har modtaget henvendelse fra og har haft møde med repræsentanter fra en personkreds, der repræsentere et mindre aps. I denne gruppe er der personer med erfaring i drift af hjælpemiddeldepoter. Virksomheden har udtrykt ønske om at hjælpe kommunen med at opbygge og drifte et hjælpemiddeldepot. I den forbindelse har administrationen modtaget et ikke-bindende overslag på de omkostninger, virksomheden mener at kunne drive et hjælpemiddeldepot for. Dette overslag ligger ca. 10% over de udgifter, som Gribskov Kommune anvender på Zealand Cares hjælpemiddeldepot i dag.

Skulle kommunen ønske at indgå i samarbejde med denne personkreds om driften af et hjælpemiddeldepot, ville det på grund af opgavens økonomiske størrelse, kræve at opgaven udbydes. Hvis udbud vælges, vil kommunen på grund af den tid, der kræves for at gennemføre udbudsforretningen, reelt have udelukket sig fra andre muligheder, hvis det modtagne tilbud af kvalitetsmæssige eller økonomiske grund ikke er tilfredsstillende.

Administrationen finder det forbundet med store risici at gennemføre et udbud for at kunne samarbejde med det omtalte aps. Aps’et er en meget lille virksomhed, der i henhold til de seneste regnskaber har én ansat på mindre end fuld tid, en omsætning på under 200 tkr. og aktiver for 100 tkr. Den økonomiske formåen synes således ikke at være tilstede til at løfte opgaven. Det vides således ikke, om virksomheden vil kunne løfte lånekapital til at købe eller kreditværdighed til at lease de nødvendige aktiver.

Administrationen er derfor af den opfattelse, at den eneste reelle mulighed for at kunne nå at få et hjælpemiddeldepot i drift før den 1. april 2022 er selv at etablere en driftsorganisation.

Drift af hjælpemiddeldepot i Gribskov Kommunes eget regi
Administrationen ser to muligheder for at hjemtage depotdriften til Gribskov Kommune. Den første mulighed er at lade kommunens beredskab drive et kommunalt hjælpemiddeldepot. Den anden mulighed er at etablere en ny organisatorisk enhed i kommunen til at drive hjælpemiddeldepotet. En tredje mulighed ville være en kombination af de to andre muligheder, hvor en ny organisatorisk enhed indgår i samarbejde med beredskabet om løsning af visse opgaver.

Administrationen har brug for at undersøge disse muligheder nærmere for, hvilken driftform der vil være mest optimal. Administrationen og den kommunale organisation er meget presset tidsmæssigt i forhold til at få et hjælpemiddeldepot i drift tids nok til at tage over, når Zealand Care stopper med at drifte området. Administrationen ønsker derfor mandat til at træffe beslutning om driftformen og anbefaler dertil, at der allerede nu arbejdes på at slå en leder- og assistentstilling op, samt på at finde egnede lokaler og hyre den nødvendige specialkonsulentbistand ind til rådgivning om netop valg af driftform. Disse er nødvendige tiltag uanset valg af driftform.

Administrationen vil arbejde videre med de to muligheder for at hjemtage depotdriften og fremlægge tidsplan og status på arbejdet for udvalget til oktober. Administrationen arbejder ud fra gældende kvalitetsstandarder og servicekrav som udarbejdet i 2018.

Lovgrundlag
LBK nr. 1548 af 01/07/2021, Serviceloven, § 112
Økonomi
Gribskov Kommune betaler årligt ca. 4 mio. kr. til Zealand Care. Udgiften er fordelt på:
Tilslutningsafgift = 2,4 mio. kr.
Kørsel = 1,2 mio. kr.
Renovering = 0,4 mio. kr.
Der er truffet politisk beslutning om, at kommunen selv ejer hjælpemidlerne.
Der bruges ca. 6 mio. kr. på indkøb af hjælpemidler.
Udgangspunktet i tallene er 2020 priser.

Eventuelt ekstra udgifter til ekstern bistand afregnes i det samlede budget for drift af hjælpemiddeldepot.

https://www.facebook.com/100065027168728/posts/254694643374773/?d=n

(udgivet d. 31 okt. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *