DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov Forsyning præsenterer et flot grønt regnskab

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Mindre elforbrug, færre kørte kilometer og et fald i CO2-udledning på 2,9 % er nogle af de
lyspunkter, Gribskov Forsynings grønne regnskab indeholder. Desuden understreger rapporten,
at restruktureringen af spildevandsrensningen er helt afgørende for at skåne vores vandmiljø.

Gribskov Forsyning har netop offentliggjort sit grønne regnskab for 2022. Rapporten sætter fokus på
den klimabelastning, spildevandsrensningen udgør i kommunen, og hvordan selskabet arbejder med at
mindske forureningen. Affaldsområdet er også delvist inkorporeret i rapporten fra overtagelsen i juli 2022.

Langt den største miljøbelastning er påvirkning af vandmiljøet. Det kan lyde særlig grelt, når der sker
overløb med urenset spildevand i forbindelse med større regnskyl. Men faktisk er disse mængder små i
forhold til den påvirkning, som sker ved den kontinuerlige udledning af renset spildevand.

Restrukturering sikrer effektiv og miljøvenlig rensning
»Det grønne regnskab understreger, hvor vigtig restruktureringen af spildevandsrensningen i kommunen
er,« fortæller bestyrelsesformand i Gribskov Forsyning Pernille Søndergaard og fortsætter:
»Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at anlæggene i Gilleleje og Helsinge renser spildevandet særdeles effektivt og overholder gældende udledningstilladelser meget flot.«

Restruktureringen går netop ind i sit sidste år. Det udvidede og ombyggede Gilleleje Renseanlæg, der
stod færdig i 2021, er helt central i den strategi. Anlægget modtager spildevand fra syv mindre og
utidssvarende renseanlæg, som enten er lukket eller er under nedlukning. Fra 2024 renses alt spildevand
i kommunen på de fremtidssikrede anlæg i Helsinge og Gilleleje.

»Den helt store styrke ved at lukke de små anlæg er, at vi mindsker belastningen af sårbare vådområder
som Tinkerup Å, Pandehave Å, Arresø og havnen i Gilleleje. Dels på grund af forbedret spildevandsrensning og øget bassinkapacitet, og dels fordi udledningen af renset spildevand flyttes, så den primært foregår til Kattegat via havledningen 400 meter ud i havet,« forklarer Pernille Søndergaard.

Pernille Søndergaard (Pressefoto)

Uvedkommende vand højt på dagsordenen
Sideløbende med restruktureringen har Gribskov Spildevand stort fokus på at mindske mængden af
uvedkommende vand i kloakledningerne, for når der er mindre regnvand, der skal føres gennem ledningerne, mindskes risikoen for overløb af urenset spildevand under større regnskyl.

Problemet med uvedkommende vand er massivt. Ud af de 6,2 mio. m3 spildevand, selskabet rensede i
2022, var 3,45 mio. m3 uvedkommende vand.

Ikke mindst i Stokkebro er selskabet i fuld gang med at renovere ledninger. Det er både helt afgørende
for at sikre imod overløb fra kloaknettet, men også for at kunne nedlukke Stokkebro Renseanlæg indenfor de kommende år.

Mindre elforbrug, færre kørte kilometer og mindre kemi
Rapporten viser endvidere et fald i samlet elforbrug på 4,7 %. Årsagen er dels et mindre elforbrug på
Gilleleje Renseanlæg efter afsluttet ombygning, men også en bedre slamhåndtering. I takt med at de
mindre renseanlæg lukkes, behandles al slam fra spildevandet biologisk på slammineraliseringsanlæggene i Pårup og Helsinge, og når slammet kan håndteres biologisk fremfor med kemi, skal der bruges mindre el til processen.

I rapporten påpeges det dog, at der er udfordringer med slambehandlingen pt. Det skyldes, at den vejledende grænseværdi for PFAS overskrides i det mineraliserede slam, og dermed kan det ikke som vanligt benyttes som gødning på marker. Af den årsag har Gribskov Spildevand set sig nødsaget til at afvande en større mængde slam mekanisk samt at deponere spildevandsslam, der har for højt indhold af PFAS.

Til trods for, at Gribskov Spildevand pt. ikke kan benytte mineraliseringsanlæggene til fulde betyder omlægning alligevel mindre brug af slambiler. Rapporten viser da også, at selskabet har haft en væsentlig
nedgang i antallet af kørte km – både for slamtankbiler, kranbiler og personbiler i drift. For slambiler er
der tale om en nedgang på hele 31 %. Fra næste år medregnes forskellen i kørte km og brændstofforbrug også for genbrugsstationerne.

Nedgang i CO2
Gribskov Forsyning har et mål om at nedbringe udledningen af CO2, og her markerer selskabet sig også
positivt. Selvom forbruget på genbrugsstationerne er medregnet fra Gribskov Genbrug & Ressourcer blev
en del af forsyningsselskabet per 1/7 2022, er der et fald i forbrug på 2,9 % fra året før. Faldet skyldes
hovedsageligt et lavere forbrug af el og olie i 2022.

»I bestyrelsen har vi belastningen af miljøet og klimaet højt på dagsordenen, og vi har hele tiden for
øje, at Gribskov Forsynings aktiviteter udvikler sig positivt miljø- og klimamæssigt. Derfor er det en stor
glæde at se, at Gribskov Spildevands strategi med restrukturering og fokus på uvedkommende vand
giver bonus på klima- og miljøkontoen. Vores mål er at fortsætte det fokus i det kommende år – og for
Gribskov Genbrug & Ressourcer sætter vi selvfølgelig barren tilsvarende højt,« afslutter bestyrelsesformand Pernille Søndergaard.

OBS: Sådan ser din nye regning ud
I april modtager grundejerne årsafregning fra Gribskov Forsyning, og det er første gang, regningen
inkluderer både renovation og spildevandsrensning. Tidligere betalte forbrugerne for renovation over
ejendomsskatten, men nu er den post væk og er i stedet overgået til Gribskov Forsynings regning.
Såvel spildevand- som renovationsudgift opkræves halvårligt i april og oktober. For private husholdninger
fordeler renovationsudgiften sig i 2023 som følger:

· Restaffald (190 ltr.) og madaffald (140 ltr.)/renovationsstativ: 1.593,75 kr.
· Gebyr for genbrugsstationer: 1.636,25 kr.
· Indsamling af genanvendelige fraktioner: 72,50 kr.
· Håndtering af farligt affald: 17,50 kr.
· Administrationsgebyr for private husholdninger: 252,50 kr.

I alt: 3.572,50 kr.

(udgivet d. 13 mar. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *