DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Budgetaftale indgået for årene 2023-2026

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Sammen om fremtidens velfærd i Gribskov Kommune og fokus på grønne klimatiltag.
Aftalen er 2-årig og indgås mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, NytGribskov, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre, oplyser Gribskov Kommune i en pressemeddelelse ovenpå eftermiddagens pressemøde torsdag d. 15 september 2022. Budgetaftalen kom i hus efter mange timers forhandlinger partierne imellem. Forhandlingerne begyndte onsdag aften kl. 19 og kort før kl 3 natten til torsdag var budgetaftalen for årene 2023-2026 klar til en underskrift. Det Konservative Folkeparti står dog udenfor aftalen.

Afsættet for aftalen
Vi ser som samfund ind i en usikker fremtid på mange områder, derfor er der brug for robusthed på
kort og på langt sigt. En fremtid på bagkanten af en pandemi, med konsekvensen af krig i Europa og
nationale prioriteringer af det offentlige råderum. De stramme økonomiske rammer gælder ikke kun i
år og bliver næppe mindre i de kommende år. Samtidig ser vi ind i en alvorlig arbejdskraftsudfordring,
som bliver større end den allerede er – bl.a. fordi andelen af borgere med brug for hjælp bliver markant
større og antallet af borgere i den arbejdsduelige alder falder. Det er nogle vanskelige ender at få til at
nå hinanden. Der bliver derfor brug for markante velfærdsmæssige prioriteringer, som indebærer, at vi
bliver nødt til at ændre den måde, vi driver velfærdssamfund på. Der er og bliver i endnu højere grad
brug for, at de der har muligheden – private, foreninger og borgere, ja alle – bidrager endnu mere til at
understøtte velfærden, så vi kan bevare vores velfærdssamfund.

I Gribskov ser vi dog ind i en fremtid på et fornuftigt økonomisk fundament. En fremtid hvor vi tager
vores ansvar for at overholde de rammer vi har fået på service. For ja vi er lige nu i en situation hvor vi
har penge i vores kassebeholdning, men vi må ikke bruge dem. Vi har en fornuftig likviditet, som kan
give os en robusthed i den usikre fremtid vi ser ind i og vi kan med denne aftale sikre, at likviditeten kan
udbygges uden, at vi sprænger hverken serviceramme eller kassebeholdning.

Gribskov er en kommune med et helt særligt afsæt. Vi er formet af natur, drevet af virkelyst, næret af
turisme og bundet sammen af fællesskaber. Det er disse styrkepositioner, som vi skal bruge aktivt i de
kommende år, så vi kan sikre den nødvendige velfærd til de borgere, der har behov.

Grønne Gribskov med naturen i centrum. I Gribskov er vi formet af naturen og vi skal arbejde aktivt med den grønne omstilling og bæredygtige løsninger
Med aftalen sikrer vi, at vi kan tage nogle store skridt på vejen med grøn omstilling og bæredygtige
løsninger. Vi har fokus på at gøre det, der virker og som tæller konkret. Vi har afsat budget til at
etablere ladestandere, så vi kan påbegynde udskiftning til energivenlige elbiler i Helhedsplejen og
etablering af ladestandere ved vores kommunale bygninger. Samtidig tager vi nogle væsentlige ryk med
energirenovering på vores ejendomme, der hurtigt kan give konkrete resultater. Vi sætter også gang i
det indledende arbejde med henblik på, at der kan etableres solceller på vores kommunale bygninger.
Vi udskifter gasfyr på to af vores skoler og går i gang med energiforbedrende tiltag med
varmegenindvending på Rådhuset i Helsinge.

Vi afsætter de nødvendige rammer til løbende vedligeholdelse af kommunale bygninger, så vi kan skabe
attraktive lokalmiljøer i alle vores landsbyer. Det betyder også, at vi afsætter midler til bl.a. at afdække
mulighederne for renovering af Gribskolen med henblik på mulig disponering i budgetperioden.
I et bredere perspektiv opfordrer vi til og bakker op om private virksomheder og forsyningsselskabers
initiativer i forhold til vedvarende energiproduktion på vind og sol i og omkring vores kommune. Vores
kommende klimaplan, der færdiggøres i 2023, rummer disse og flere andre initiativer til Gribskovs
samlede og målbare bidrag til den grønne omstilling.
Naturen er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv og hos os som kystkommune er naturen
også blå. Vi ønsker at give plads til og bevare naturen. Derfor er vi enige om, at der skal afsættes midler
til at etablere et kystnært stenrev, så vi skaber gode rammer for biodiversiteten i havet og sikring af
vores kyst.

I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er. Vi drager omsorg, hvor der er behov og
tilbyder hjælp, når det er nødvendigt

De stramme udefra kommende rammer (økonomiaftale og udligning) tilsiger, at vi skal prioritere og
vores fokus er på de svageste borgere. Vores demografiske udvikling og stigningen i antallet af borgere,
der har brug for hjælp gør, at der er brug for nytænkning og for, at vi finder løsningerne sammen med
medarbejdere, borgerne og civilsamfundet.

Det er ikke en opgave, der løses her og nu, men en opgave vi sammen skal nytænke og udvikle over de
kommende år. Derfor er det afgørende for aftaleparterne, at vi her og nu fortsat værner om
kernevelfærden, og derfor genetablerer vi rengøring hver 14. dag, for at drage omsorg og give hjælp til
vores ældre borgere, hvor det er nødvendigt. Som en del af nytænkningen skal vi for at sikre rengøring
hver 14 dag sammen med de private leverandører og øvrige partnere på området se på, hvordan vi
sammensætter og leverer ydelserne til vores ældre medborgere. Derudover prioriterer vi
demensindsatsen og etablerer et nyt dagtilbud på Trongården, hvor vi målretter vores kompetencer til
borgere med svær demens. Holbohave, som er vores eksisterende dagtilbud, vil målrette tilbuddet til
borgere med let og moderat demens.

På alle vores velfærdsområder er der brug for, at vi tænker nyt og sammen med lokalsamfund,
foreninger og civilsamfund finder nye løsninger. I den sammenhæng skal vi være åbne for at samtænke
flere funktioner og styrke de lokale fællesskaber – også på tværs af generationer. Som et første skridt i
den retning er aftaleparterne enige om at se på mulighederne for samlokalisering af aktivitetshuse i
Gilleleje i tæt samarbejde med brugerne.
Til et aktivt lokalsamfund hører forskellige aktivitetsmuligheder for store og små. Vi fastholder
rammerne til det gode børne og ungeliv – så rammerne for vores skoler, ungdomsskole og dagtilbud
bevares. Det betyder også vi fastholder vores skolestruktur som omdrejningspunkt for vores aktive
lokalsamfund. Vi afsætter også rammer til at undersøge, hvordan vi kan få etableret en skaterbane.

Vi sikrer de nødvendige rammer til den vækst, vi har set i tilgangen af svage borgere med brug for hjælp
indenfor det specialiserede socialområde. Samtidig skal vi kontinuerligt have et fokus på om vores drift
er skruet rigtigt sammen både kvalitativt og økonomisk, som er handleplanernes omdrejningspunkt.
Udviklingen i antallet og omfanget af borgere, der har brug for hjælp, gør, at realiseringen af
handleplanerne udfordres. Derfor er der enighed om, at robusthedspuljen skal skabe den nødvendige
budgetsikkerhed på velfærdsområderne, såvel som de andre områder, hvor fremtiden er usikker.

Den gunstige situation på arbejdsmarkedet og vores virksomheders behov for medarbejdere er den
virkelighed vores jobcenter arbejder ind i, så balancen mellem ressourcer og opgaver kontinuerligt
holdes for øje. Vi gør det, der virker, optimerer driften og trimmer fokus på de områder, der
efterspørges af virksomheder og borgere udenfor arbejdsmarkedet.
De statslige rammevilkår kan og vil formentlig ændre sig. Under alle omstændigheder har Jobcentret
fortsat en betydelig og vigtig opgave i at styrke de svagestes borgeres chancer for at blive en fast del af
arbejdsmarkedet og har derfor stadig mange opgaver at løse i de rammer, som folketinget har lagt.
Men vi skal fortsætte med at afsøge alle muligheder for at styrke de unges vej til job og uddannelse og drive beskæftigelsesindsatsen for færrest mulige ressourcer. Vi har en særlig målsætning omkring
aktivering af levende lokalsamfund og mulighederne for lokale job, fritidsjob og praktik.

Levende lokalsamfund i hele Gribskov – I Gribskov er vi rige på små, levende, lokale samfund
Vi tror på udvikling af vores lokale fællesskaber og i løsningen af de opgaver vi står over for, er det
solide fundament af stærke fællesskaber afgørende. Fællesskaber som kan eksistere og fungere som
støttende funktioner for de svageste og dermed give muligheder, uden at det skal koste så meget fra
fællesskabets kasse. Private, foreninger og de stærke fællesskaber er engagerede og har mange gode
ideer, som vi skal inddrage og lytte til.

Vi vil styrke lokalsamfundene og undersøge mulighederne for at styrke børnefællesskaberne. I Tisvilde
vil vi arbejde for at etablere stærke samlingspunkter. En mulighed kan være at samle Sandslottet og
Sankt Helene Skole på skolen i Tisvilde. Et dagtilbud, en fritidsordning (FO) og en skole ”under samme
tag” kan understøtte både gode overgange og stærke fællesskaber for de mindre børn. Et levende
lokalsamfund kan understøttes yderligere gennem et samarbejde med Tisvildehuset. Derudover kan en
ændring af klassedannelse på Sankt Helene skole tilsvarende styrke børnefællesskabet for de mellemste
børn i Vejby. Muligheder, synergier, konsekvenser og økonomi skal dog undersøges nærmere, hvorfor
der afsættes midler i 2023 til at afdække dette nærmere.

Vi har stolte traditioner for rigt foreningsliv, som vi skal værne om og styrke. Vi ser borgere i alle aldre
være aktive i foreninger, så specifikke kommunale tilbud kan prioriteres i enkelte fremfor flere
områder. Samtidig skal vi se på hvordan vi kan fokusere vores indsatser på tværs af områder, så vi kan
fastholde, den nære kernevelfærd for de mange og for de svageste borgere.

Vi fastholder og fortsætter med udbygningen af vores vejnet, så hverdagens trafik kan afvikles sikkert
og effektivt fra og til alle vores lokalsamfund. Vi påbegynder skitse arbejdet med fortsættelsen af ny vej
mellem Pårup og Gilleleje og vi tager fat på ombygningen af Rundkørslen Kildevej / Hillerødvej, så den
står klar, når udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej åbner. Vi bakker op om private
initiativer til etablering af ladefaciliteter ved vores veje fx med en nybygget energistation og
hurtigladning til rådighed. Og så kommer vi et længe næret ønske i møde om at overtage vejen til
Ramløse havn som offentlig vej.
Vi fortsætter arbejdet med trafiksikring og udbygger vores net af cykel og gåstier så vi kan give endnu
flere mulighed for at dyrke naturen i vores grønne Gribskov. Dette gælder også arbejdet med at få
etableret stier omkring Søborg Sø.

Vi understøtter samarbejdet med de frivillige og lokale aktører. Det betyder at vi indgår i en aktiv dialog
om kommunens muligheder i forhold til Fredbogårds videre udvikling.

Partierne er enige om, at kommunerne samlet set skal overholde de aftaler, der er indgået
mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2023. Partierne er derfor enige om at
genåbne drifts- og anlægsbudgettet, hvis den fælleskommunale budgetkoordinering
nødvendiggør det.

Fakta

Denne budgetaftale er gældende for perioden 2023-2026 og er en 2-årig aftale. Aftalen underskrives af
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Nyt Gribskov, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten og Venstre.

Mediehuset Kattegat var med til torsdagens pressemøde, som vi bringer videoklip fra senere !!

(udgivet d. 15 sep. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *